koryto Berounky

Málo známým faktem je, že Dobřichovice se původně nalézaly v místě dnešního Karlíku. Důvodem byla existence významné dopravní křižovatky, ale možná také starší poloha koryta řeky Berounky (Mže). Koryto v průběhu historie měnilo tvar a polohu - v pravěku i v dobách pozdějších. Dělo se tak v souvislosti se zanášením stávajícího koryta sedimenty a také v souvislosti s povodněmi, které řece usnadňovaly, aby si našla novou cestu. Na některých satelitních snímcích jsou patrné stopy po starých korytech.

Ukázalo se, že z tohoto pohledu nejzajímavější je ortofotomapa na stránce katastru nemovitostí. Stará koryta řeky jsou dobře patrná. V některých místech snad dokonce korespondují s křivolakými hranicemi pozemků. Bohužel však není k dispozici průzkum, který by určil, kdy přesně a jakými místy řeka protékala.

 koryto Berounky

 

 

Na stránkách obce se o Dobřichovicích píše:

Původní osídlení je daleko starší a první osada stála v místech dnešního Karlíka, 1,5 km vzdáleného. Usadil se zde slovanský rod Dobřichův, po kterém byla osada nazvána. Sídlo Dobřichovo s opevněným hrádkem a románskou rotundou v Karlíku a s tvrzí, chránící brod přes řeku Berounku, náleželo pod moc českých knížat a králů až do poloviny 13. století, kdy se vrchností stali pražští Křižovníci.

 

Na stránkách Karlíka se píše:

Když Boleslav II. založil na sklonku svého života benediktinský klášter  sv. Jana Křtitele na soutoku Vltavy a Sázavy (dnešní ostrov sv. Kiliána v Davli) daroval tomuto klášteru osadu Karlík  s kaplí a desátky lidí tam usedlých. Benediktýni věnovali místu velkou péči. U Berounky založili na místě staré tvrze velký dvorec s tvrzí, která střežila důležitý brod přes Berounku a z nějž vznikla osada a pozdější obec a městys Dobřichovice. Mniši mýtili lesy, vysoušeli místní močály a měnili je v role. Růstem Dobřichovic upadal význam Karlíka a těžiště osídlení bylo postupně přeneseno na území dnešních Dobřichovic.

 foto: www.mistopis.eu

 

Novější historií je výstavba křížovniského zámku v Dobřichovicích, která souvisela již s brodem, který se v dané době nacházel právě v místě dnešního dobřichovického zámku, jak nás informoval pan Klimek na své přednášce. Osídlení v "nových" Dobřichovicích tak od začátku souviselo právě s tímto brodem. Mnoho lidí se živilo činostmi souvisejícími s intenzivní dopravou. Byli to průvodci, nosiči a jistě také hostinští a obchodníci. Brod zde fungoval do té doby, než byl zřízen přívoz. Ten pak byl v 19. století nahrazen prvním - dnes již neexistujícím mostem.

 

Další informace:

http://www.dobrichovice.cz/mesto/o-meste/historie/

http://www.obeckarlik.cz/index.php?nid=702&lid=cs&oid=26758

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/podbrdsko/cernosicko/karlik.htm

http://www.geocaching.com/geocache/GC16R70_karlik?guid=c4846369-e9be-491d-b408-b84d8d5a1fe5

 

 

Materiály: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, www.mistopis.eumapa-historie-web